Voorwaarden koper

Online Veilingvoorwaarden Zangersheide Breeders' Sales

 1. Z Online Auction wordt georganiseerd door Stoeterij Zangersheide NV met maatschappelijke zetel te Domein Zangersheide, B-3620 Lanaken.
   
 2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden
   
 3. Stoeterij Zangersheide NV verkoopt via haar website paarden/veulens/embryo's namens en voor rekening van derden. Stoeterij Zangersheide NV treedt op als veilingdienst. Het veilingcomité treedt op als tussenpersoon tussen verkoper en koper. De koper dient zich via de website www.breeders.zangersheide.auction te registreren alvorens hij kan deelnemen aan de Z Online Auction.
   
 4. De koper die wenst te bieden dient zich via de website www.breeders.zangersheide.auction te registreren op de voorgeschreven wijze op de veilingwebsite alvorens hij kan deelnemen aan de veiling. Deze registratie geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de veilingvoorwaarden. Verder verklaart de koper door deelname aan een veiling bevoegd te zijn tot het verrichten van rechtshandelingen en verklaart de koper zich bevoegd tot het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot het betreffende paard/veulen/embryo. Stoeterij Zangersheide NV behoudt zich het recht voor om de registratie en deelname aan een veiling op elk moment te weigeren of eenzijdig te beëindigen. Op eerste verzoek van Stoeterij Zangersheide NV dient de koper een geldig identiteitsbewijs te overleggen, bij gebreke waarvan de koper niet mag deelnemen aan de veiling. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat alle door de bieder aan Stoeterij Zangersheide NV te verstrekken informatie bij inschrijving volledig, juist en naar waarheid is ingevuld en de koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Mocht deze informatie op enig moment wijzigen, dan is de koper verplicht Stoeterij Zangersheide NV onmiddellijk van deze wijziging(en) op de hoogte te stellen. De gebruikersnaam en het wachtwoord die door de koper voor een veiling worden gebruikt, zijn strikt persoonlijk en mogen door een koper niet aan derden worden overgedragen. Als de koper vermoedt dat iemand anders zijn of haar wachtwoord kent, moet de koper Stoeterij Zangersheide NV hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De koper is aansprakelijk voor en gebonden aan alle transacties die plaatsvinden op een veiling en die voortvloeien uit het gebruik van zijn / haar wachtwoord en / of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik indien de koper onzorgvuldig is omgegaan met zijn / haar gebruikersnaam en wachtwoord.
   
 5. De koper is zich er van bewust en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de via de website beschikbare diensten beperkt zijn tot het technisch mogelijk maken van het via het internet volgen van de veiling en het als bieder participeren aan de veiling. Stoeterij Zangersheide NV heeft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie en het verloop van de veiling via haar website (bijvoorbeeld en zonder limitatief te willen zijn: het uitvallen van de website tijdens de veiling of de vertraging van de werking van de website tijdens de veiling). Stoeterij Zangersheide NV stelt alles in het werk om haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en / of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en treft hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen. In zijn omgang met Stoeterij Zangersheide NV is de koper verplicht om de computer en / of elk ander apparaat dat hij / zij gebruikt om toegang te krijgen tot de veilingwebsite adequaat te beveiligen, en zoals gebruikelijk te beschermen tegen virussen of andere onwettige programma's of bestanden die kunnen verspreid via internet.
   
 6. De paarden/veulens/embryo’s worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.
   
 7. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW.
   
 8. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van acceptatie van het bod door de Verkoper en na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW.
   
 9. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO. Als u een bod plaatst, gaat u ermee akkoord om het paard/veulen/embryo te betalen als u de hoogst biedende bieder bent. Het is niet mogelijk om uw bod in te trekken.
   
 10. De Verkoper heeft 48 uur de tijd om het bod te accepteren of om een tegenbod te doen. Na deze 48 uur vervalt het bod.
   
 11. Een door de Verkoper geaccepteerd bod op een paard/veulen/embryo geeft aanleiding tot een bindende overeenkomst waarbij de Koper verplicht is de transactie daadwerkelijk af te handelen. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag. De afrekening wordt ten aanzien van de Koper als volgt berekend: de verkoopprijs te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW = nettoprijs, is het afrekeningsbedrag. De particuliere koper/consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen. De initiële koper is gehouden tot betaling aan Stoeterij Zangersheide NV van de kosten dewelke met deze wederverkoop gepaard gaan, minstens van het verschil in de koopprijs dewelke tijdens de wederverkoop niet gerealiseerd werd.
   
 12. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing. Zodra de Verkoper het bod geaccepteerd heeft, ontvangt de Koper een email met hierin het afrekeningsbedrag en de gegevens van de Verkoper.
   
 13. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde paarden/veulens/embryo’s gaat 5 dagen na toewijzing over op de Koper. Het rechtsverband ligt rechtstreeks tussen Koper en Verkoper, met dien verstande dat ten aanzien van de Koper, de Verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die de paarden/veulens/embryo’s na de veiling mochten vertonen.
   
 14. De eigendom van de paarden/veulens/embryo’s gaat over op het ogenblik van de betaling van het afrekeningsbedrag door de Koper aan de Verkoper.
   
 15. Aflevering zal pas plaats vinden zodra het totale afrekeningsbedrag overgemaakt werd op het rekeningnummer van de Verkoper. Levering zal plaatsvinden in onderling overleg met de Verkoper doch alleszins na betaling van het afrekeningsbedrag. Indien niet anders tussen de verkoper en de koper overeengekomen en doorgegeven aan Zangersheide, wordt het paard/veulen/embryo op kosten van de koper opgehaald bij de verkoper.
   
 16. Noch de Verkoper, noch de Koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden/veulens/embryo’s heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden.
   
 17. De informatie betreffende de paarden/veulens/embryo’s is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de paarden/veulens/embryo’s, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. Stoeterij Zangersheide NV is bij de omschrijving van een kavel op haar website afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over het kavel. Stoeterij Zangersheide NV is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de veilingcatalogus of op haar website en online catalogus.
   
 18. In geval van export zal de koper binnen 3 maanden een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW.
   
 19. Het veilingcomité zal zich – ingeval zich een geschil voordoet tussen de Verkoper en de Koper welke verband houdt met de Veiling  - inspannen om dit geschil tussen hen middels bemiddeling op te lossen. Mocht 1 van de partijen van mening zijn dat er geen oplossing is bereikt, dan is bij uitsluiting de rechtbank van Tongeren bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen Verkoper en Koper.
   
 20. In geval van een geschil tussen partijen is de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Tongeren dan wel de rechtbank van eerste aanleg van Limburg exclusief bevoegd. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De rechtbank van Koophandel van Antwerpen afdeling Tongeren en de rechtbank van eerste aanleg van Limburg, afdeling Tongeren zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.
   
 21. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.