Voorwaarden

Stoeterij Zangersheide - Lanaken
Dekseizoen 2023 dekvoorwaarden en -tarieven 

I.       Inschrijving merries

De te insemineren merrie dient bij Stoeterij Zangersheide bekend gemaakt te worden. Eenmalige (gratis) inschrijving van de merrie kan door middel van het verstrekken van een duidelijke kopie van het afstammingsdocument aan Stoeterij Zangersheide. Registratie is niet nodig voor merries die ingeschreven zijn bij Studbook Zangersheide vzw.
 

II.      Dekseizoen

Het dekseizoen loopt van 15 februari tot 1 september 2023.
 

III.     Procedure sperma

 1. Sperma van de hengsten, gestationeerd op Stoeterij Zangersheide, wordt als vers sperma aangeboden. Het sperma kan afgehaald of verzonden worden. Indien geen vers sperma beschikbaar is, wordt in overleg diepvriessperma verstuurd (indien voorradig).
 2. Per merrie wordt voor maximaal drie hengstigheden sperma geleverd. Als de merrie na drie hengstigheden nog niet drachtig blijkt te zijn, dient op een andere hengst te worden overgeschakeld, zonder hiervoor een nieuwe aanbetaling te doen, mits het een hengst uit hetzelfde tarief is. Indien het tarief hoger is dient het verschil bijbetaald te worden. Wanneer er een hengst uit een lager tarief gekozen wordt, is er geen restitutie van het verschil van het aankoopbedrag mogelijk. Voor hengsten waarvoor de formule 'levend veulen garantie' geldt kan na 3 pogingen overgeschakeld worden naar een andere hengst mits aanbetaling van € 200,00 excl. BTW.
 3. Een dosis vers of diepvriessperma voor een volgende hengstigheid kan pas worden verkregen als het eventuele aankoopbedrag is betaald.
 4. De merriehouder dient binnen de 90 dagen na de laatste inseminatie het inseminatieattest c.q. de gustverklaring terug te sturen, met daarop de vermelding van de drachtigheid of het gust-zijn van de merrie. De verklaring van het gust-zijn van de merrie dient door de dierenarts verstrekt te worden. Indien de fokker nalaat te melden dat zijn merrie gust is, wordt automatisch de drachtigheidstoeslag in rekening gebracht. Dit is ook van toepassing op de ‘Dek nu, betaal in 2024’-constructie.
 5. Vereffening dekgeld. Het bedrag van het dekgeld moet als volgt vereffend worden:
  • Aankoop wordt betaald bij de eerste inseminatie.
  • de drachtigheidstoeslag is verschuldigd indien de merrie dragend is op 90 dagen na de laatste inseminatie.
   De drachtigheidstoeslag = tarief laatst gekozen hengst.
    
  • ‘Dek nu, betaal in 2024’
   Voor hengsten waarvoor de formule ‘Dek nu, betaal in 2024’ geldt dient het volledige dekgeld betaald te worden ten laatste 48u na de geboorte van het veulen. De factuur ontvangt u op de 1ste van de maand waarin het veulen verwacht wordt.
 6. Door bestelling en afname van sperma verklaart de merriehouder kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart zich volledig akkoord met deze dek- en betalingsvoorwaarden, én met de dektarieven.
 7. Indien de merriehouder een poging tot fraude doet bedraagt de onvoorwaardelijke boete  € 5.000,- (excl. 21% BTW) per geval, afgezien van het eveneens verschuldigde dekgeld.

 

IV.     Dekbewijs 

De merriehouder dient het laatste inseminatieattest onder vermelding van de laatste inseminatiedatum terug te sturen naar het kantoor van Stoeterij Zangersheide te Lanaken (B).

Is de merrie drachtig, dan ontvangt de merriehouder, indien hij dat wenst, op aanvraag en na betaling van de drachtigheidstoeslag een dekbewijs/geboortebericht waarop de laatste inseminatiedatum is vermeld. Voor veulens die geregistreerd worden bij Studbook Zangersheide vzw is geen dekbewijs vereist.

 

V.    Diepvriessperma

Voor het gebruik van diepvriessperma, gelieve ons secretariaat te contacteren via [email protected].

Opgelet! Voor ICSI-behandeling van eicellen met diepvriessperma van onze hengsten gelden aparte voorwaarden. Gelieve onze medewerkers te contacteren voor meer informatie.

 

VI.     Embryo-Transplantatie

Indien de merriehouder bij zijn merrie een embryospoeling wil laten uitvoeren, dient hij dit bij de eerste spermabestelling door te geven aan Stoeterij Zangersheide.

Als er geen embryo(s) gevonden is/zijn, mag er opnieuw (tot maximaal 3 hengstigheden) sperma besteld worden voor deze merrie; mits er een veterinaire verklaring van het betreffende embryo center voorgelegd kan worden waarin bevestigd wordt dat de embryospoeling naar aanleiding van de voorgaande inseminatie negatief is bevonden. Bij de bestelling van een vierde hengstigheid wordt er altijd een nieuw voorschot in rekening gebracht. Indien de embryospoeling positief is bevonden, zal er bij een volgende spermabestelling voor deze merrie opnieuw een voorschot in rekening worden gebracht.

Indien er uit een inseminatie meerdere embryo’s gespoeld worden zal achteraf het voorschot alsnog in rekening worden gebracht.

De drachtigheidstoeslag wordt per succesvol getransplanteerd embryo in rekening gebracht bij drachtigheid van de draagmoeder op 90 dagen. Let op: de merriehouder dient Stoeterij Zangersheide een, door de dierenarts of het embryotransplantatie center opgesteld en ondertekend, overzicht te bezorgen van het aantal spoelingen en het aantal (succesvol) ingeplante embryo’s per merrie. Indien de transplantatie van het embryo niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een gustverklaring.

  

VII.   Bestelprocedure sperma

Bestellen van sperma kan telefonisch (+32.89.730030), of via de website www.stallions.zangersheide.com

Indien u via de website bestelt, is de bestelling pas definitief na bevestiging (telefonisch of per email) van ons kantoor.

Aflevering van bij Stoeterij Zangersheide besteld sperma, gebeurt als volgt: 

Op werkdagen in :

België                   indien ’s ochtends vóór 09.00 uur sperma wordt besteld, wordt dit dezelfde dag nog afgeleverd.

Nederland           indien ’s ochtends vóór 09.00 uur sperma wordt besteld, wordt dit dezelfde dag nog afgeleverd.

Duitsland             indien ’s ochtends vóór 09.00 uur sperma wordt besteld, wordt dit in overleg afgeleverd.

Frankrijk              via Zangersheide France : 0033 / 231 48 44 55

Andere landen na telefonisch overleg.

Bestellingen kunnen ook op Stoeterij Zangersheide afgehaald worden tussen 11.00 en 17.00 uur.

Zater-, zon- en feestdagen

Spermabestellingen zijn mogelijk tot 09.00 uur.

Gelieve contact op te nemen met ons kantoor in verband met de aflevermogelijkheden.

Op zaterdag kan het bestelde sperma worden afgehaald tussen 10.00 – 12.00 uur. Op zon- en feestdagen na telefonisch overleg.

Op zondag zal er een beperkt aanbod beschikbaar zijn. Omwille van de aanmaak van sanitaire documenten is het enkel mogelijk sperma binnen België te leveren.

Verpakkingen/containers

Bij afhaling/verzending van vers sperma wordt er een daarvoor geschikte container ter beschikking gesteld. Deze hoeft niet te worden geretourneerd.

Het diepvriessperma wordt (af)geleverd in een daarvoor geschikte container in eigendom van Stoeterij Zangersheide of in een eigen container. De Zangersheide-container dient door de merriehouder en voor rekening van de merriehouder binnen 7 kalenderdagen geretourneerd te worden. Vanaf de achtste dag wordt er een huur aangerekend van  € 25,- per dag per container. Deze huur blijft ook verschuldigd bij uiteindelijke retournering. Als retourdatum geldt altijd de dag dat de container terug is op Zangersheide.

 

VIII.  Gezondheidscertificaten

Voor bestellingen naar het buitenland verzorgt Stoeterij Zangersheide de nodige gezondheidscertificaten. De kosten voor het gezondheidscertificaat zullen aan de merriehouder in rekening gebracht worden.

 

IX.     Facturen/betaling

Betaling van de facturen van Stoeterij Zangersheide dient plaats te vinden binnen 18 dagen na factuurdatum. Betalingen kunnen tijdens kantooruren ook gebeuren op Zangersheide te Lanaken via contante betaling, creditcard of bankkaart. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal het factuurbedrag verhoogd worden met aanmaningskosten en boeterente evenals eventuele incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

 

X. Comilfo Plus Z, Brunetti Z, Sancerre Z en Doha Z

Onze hengsten Comilfo Plus Z, Brunetti Z, Sancerre Z en Doha Z testen positief op het  ‘Warmblood Fragile Foal Syndrome’, een genetisch defect waar zij zelf geen last van hebben en dat zich slechts in een klein percentage vererft indien ook uw merrie drager is van het defect. Om fokkersverdriet uit te sluiten nemen wij onze verantwoordelijkheid en zullen wij u een eenmalige schadevergoeding betalen van € 10.000 indien uw veulen sterft aan dit syndroom (*).

Indien u uw merrie wil insemineren met sperma van Comilfo Plus Z, Brunetti Z, Sancerre Z of Doha Z  bieden wij u aan om uw merrie op onze kosten te laten testen. Dit kan in overleg met onze medewerkers. Indien u besluit om na een positieve test van uw merrie toch te dekken met Comilfo Plus Z, Brunetti Z of Sancerre Z kunt u geen aanspraak maken op bovenstaande schadevergoeding.

(*) uitbetaling zal enkel gebeuren indien een erkende dierenkliniek een officieel rapport aflevert waaruit blijkt dat het veulen overleden is met het betreffende syndroom als oorzaak. Autopsie- en andere kosten hieraan verbonden zijn steeds ten laste van de fokker.

 

XI.     Dektarieven en overige tarieven

Dektarieven

De vermelde dektarieven zijn uitgedrukt in euro en excl. BTW. Verzendkosten van sperma en gezondheidscertificaten worden apart in rekening gebracht.

Andere tarieven

Tarief stallingskosten: € 15  per dag

Aanmaningskosten:     € 10

Incassokosten:               20% met een minimum van € 100 per geval

 

Stoeterij Zangersheide kan haar dekvoorwaarden en tarieven gedurende het dekseizoen steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.