Voorwaarden

Dekvoorwaarden en -tarieven

Dekseizoen 2024

 

 

1. Inschrijving merries

De te insemineren merrie dient bij Stoeterij Zangersheide bekend gemaakt te worden. Eenmalige (gratis) inschrijving van de merrie kan door middel van het verstrekken van een duidelijke kopie van het afstammingsdocument aan Stoeterij Zangersheide. Registratie is niet nodig voor merries die ingeschreven zijn bij Studbook Zangersheide vzw.

 

2. Dekseizoen              

Het dekseizoen loopt van 19 februari tot 1 september 2024.

 

3. Procedure sperma            

1. Sperma van de hengsten, gestationeerd op Stoeterij Zangersheide, wordt als vers sperma aangeboden. Het sperma kan afgehaald of verzonden worden. Indien geen vers sperma beschikbaar is, wordt in overleg diepvriessperma verstuurd (indien voorradig).

2. Per merrie wordt voor maximaal drie hengstigheden sperma geleverd. Als de merrie na drie hengstigheden nog niet drachtig blijkt te zijn, dient op een andere hengst te worden overgeschakeld, zonder hiervoor een nieuwe aanbetaling te doen, mits het een hengst uit hetzelfde tarief is. Indien het tarief hoger is dient het verschil bijbetaald te worden. Wanneer er een hengst uit een lager tarief gekozen wordt, is er geen restitutie van het verschil van het aankoopbedrag mogelijk.

3. Een dosis vers of diepvriessperma voor een volgende hengstigheid kan pas worden verkregen als het eventuele aankoopbedrag is betaald.

4. De merriehouder dient binnen de 90 dagen na de laatste inseminatie het inseminatieattest c.q. de gustverklaring terug te sturen, met daarop de vermelding van de drachtigheid of het gust-zijn van de merrie. De verklaring van het gust-zijn van de merrie dient door de dierenarts verstrekt te worden. Indien de fokker nalaat te melden dat zijn merrie gust is, wordt automatisch de drachtigheidstoeslag in rekening gebracht. Dit is ook van toepassing op de ‘Dek nu, betaal in 2025’-constructie.

5. Vereffening dekgeld.

Aankoop/dracht constructie:

Het bedrag van het dekgeld moet als volgt vereffend worden:

  • aankoop wordt betaald bij de eerste inseminatie.
  • de drachtigheidstoeslag is verschuldigd indien de merrie dragend is op 90 dagen na de laatste inseminatie.

De drachtigheidstoeslag = tarief laatst gekozen hengst.       

‘Dek nu, betaal in 2025’

Bij de ‘Dek nu, betaal in 2025’ formule ontvangt u na uw eerste bestelling een factuur van € 125,- zijnde de reserveringsvergoeding. De reserveringsvergoeding wordt in mindering gebracht op het totaal verschuldigde dekgeld bij een levend veulen. De reserveringsvergoeding is niet restitueerbaar in geval er geen levend veulen is. De factuur van het dekgeld ontvangt u op de 1ste van de maand waarin het veulen verwacht wordt. Deze dient betaald te zijn ten laatste 48 uur na de geboorte van het veulen.

6. Door bestelling en afname van sperma verklaart de merriehouder kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart zich volledig akkoord met deze dek- en betalingsvoorwaarden, én met de dektarieven.

 
4. Dekbewijs

De merriehouder dient het laatste inseminatieattest onder vermelding van de laatste inseminatiedatum terug te sturen naar het kantoor van Stoeterij Zangersheide te Lanaken (B).

Is de merrie drachtig, dan ontvangt de merriehouder, indien hij dat wenst, op aanvraag en na betaling van het dekgeld een dekbewijs/geboortebericht waarop de laatste inseminatiedatum is vermeld. Voor veulens die geregistreerd worden bij Studbook Zangersheide vzw is geen dekbewijs vereist.

 

5. Diepvriessperma

Voor het gebruik van diepvriessperma, gelieve ons secretariaat te contacteren via [email protected].

 

6. ICSI

Voor ICSI-behandeling van eicellen met diepvriessperma van onze hengsten gelden aparte voorwaarden. De ICSI procedure mag enkel plaats vinden in de faciliteit van een van de volgende stations:  Avantea (Italië), Hurkmans ET (Nederland), Equiception (Nederland), UGent (België), Embryotools (Spanje).

Toestemming voor het gebruik van diepvriessperma voor één sessie zal gegeven worden na dat Stoeterij Zangersheide NV in het bezit is van een ingevuld en ondertekend contract én na betaling van de factuur voor deze sessie. Het contract kan steeds vrijblijvend opgevraagd worden bij ons secretariaat via [email protected].

Het sperma zal ten alle tijden in het bezit van Stoeterij Zangersheide NV blijven en gestockeerd blijven in een van onze stations.

Er dient niet bijbetaald te worden op basis van het aantal geproduceerde embryo’s. Indien er geen embryo’s worden geproduceerd is er geen recht op enige tegemoetkoming.

De hengsten die beschikbaar zijn voor ICSI en de tarieven kunt u terugvinden op onze website.

 

7. Embryo-Transplantatie

Indien de merriehouder bij zijn merrie een embryospoeling wil laten uitvoeren, dient hij dit bij de eerste spermabestelling door te geven aan Stoeterij Zangersheide.

Als er geen embryo(s) gevonden is/zijn, mag er opnieuw (tot maximaal 3 hengstigheden) sperma besteld worden voor deze merrie; mits er een veterinaire verklaring van het betreffende embryo center voorgelegd kan worden waarin bevestigd wordt dat de embryospoeling naar aanleiding van de voorgaande inseminatie negatief is bevonden. Bij de bestelling van een vierde hengstigheid wordt er altijd een nieuw voorschot in rekening gebracht. Indien de embryospoeling positief is bevonden, zal er bij een volgende spermabestelling voor deze merrie opnieuw een voorschot in rekening worden gebracht.

Indien er uit een inseminatie meerdere embryo’s gespoeld worden zal achteraf het voorschot alsnog in rekening worden gebracht.

De drachtigheidstoeslag wordt per succesvol getransplanteerd embryo in rekening gebracht bij drachtigheid van de draagmoeder op 90 dagen. Let op: de merriehouder dient Stoeterij Zangersheide een, door de dierenarts of het embryotransplantatie center opgesteld en ondertekend, overzicht te bezorgen van het aantal spoelingen en het aantal (succesvol) ingeplante embryo’s per merrie. Indien de transplantatie van het embryo niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een gustverklaring.

Het dekgeld wordt per geslaagde embryo in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevroren embryo’s en indien er meerdere embryo’s uit één inseminatie worden gespoeld. In alle gevallen dient u dit te melden bij Stoeterij Zangersheide.

 

8. Bestelprocedure sperma

Bestellen van sperma kan telefonisch (+32.89.730030), of via de website www.stallions.zangersheide.com. Indien u via de website bestelt, is de bestelling pas definitief na bevestiging (telefonisch of per email) van ons kantoor.

Aflevering van bij Stoeterij Zangersheide besteld sperma, gebeurt als volgt:

Op werkdagen in:

België: indien ’s ochtends vóór 09.00 uur sperma wordt besteld, wordt dit dezelfde dag nog afgeleverd.                              

Nederland: indien ’s ochtends vóór 09.00 uur sperma wordt besteld, wordt dit dezelfde dag nog afgeleverd.

Duitsland: indien ’s ochtends vóór 09.00 uur sperma wordt besteld, wordt dit in overleg afgeleverd.

Frankrijk: via Zangersheide France : 0033 / 231 48 44 55

 

Andere landen na telefonisch overleg.

 

Bestellingen kunnen ook op Stoeterij Zangersheide afgehaald worden tussen 11.00 en 17.00 uur.

 

Zater-, zon- en feestdagen

Spermabestellingen zijn mogelijk tot 09.00 uur.                                                                                                                       

Gelieve contact op te nemen met ons kantoor in verband met de aflevermogelijkheden.

Op zaterdag kan het bestelde sperma worden afgehaald tussen 10.00 – 12.00 uur. Op zon- en feestdagen na telefonisch overleg. 

Op zondag zal er een beperkt aanbod beschikbaar zijn. Omwille van de aanmaak van sanitaire documenten is het enkel mogelijk sperma binnen België te leveren.

 

Verpakkingen/containers

Bij afhaling/verzending van vers sperma wordt er een daarvoor geschikte container ter beschikking gesteld. Deze hoeft niet te worden geretourneerd.

 

Het diepvriessperma wordt (af)geleverd in een daarvoor geschikte container in eigendom van Stoeterij Zangersheide of in een eigen container. De Zangersheide-container dient door de merriehouder en voor rekening van de merriehouder binnen 7 kalenderdagen geretourneerd te worden. Vanaf de achtste dag wordt er een huur aangerekend van  € 25,- per dag per container. Deze huur blijft ook verschuldigd bij uiteindelijke retournering. Als retourdatum geldt altijd de dag dat de container terug is op Zangersheide.

 

9. Gezondheidscertificaten

 

Voor bestellingen naar het buitenland verzorgt Stoeterij Zangersheide de nodige gezondheidscertificaten. De kosten voor het gezondheidscertificaat zullen aan de merriehouder in rekening gebracht worden.

 

10. Facturen/betaling

 

Betaling van de facturen van Stoeterij Zangersheide dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betalingen kunnen tijdens kantooruren ook gebeuren op Zangersheide te Lanaken via contante betaling, creditcard of bankkaart. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal het factuurbedrag verhoogd worden met aanmaningskosten en boeterente evenals eventuele incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

 

11. Comilfo Plus Z, Brunetti Z en Dynamix Z

 

Onze hengsten Comilfo Plus Z, Brunetti Z en Dynamix Z testen positief op het  ‘Warmblood Fragile Foal Syndrome’, een genetisch defect waar zij zelf geen last van hebben en dat zich slechts in een klein percentage vererft indien ook uw merrie drager is van het defect. Om fokkersverdriet uit te sluiten nemen wij onze verantwoordelijkheid en zullen wij u een eenmalige schadevergoeding betalen van € 10.000 indien uw veulen sterft aan dit syndroom (*).

Indien u uw merrie wil insemineren met sperma van Comilfo Plus Z, Brunetti Z of Dynamix Z bieden wij u aan om uw merrie op onze kosten te laten testen. Dit kan in overleg met onze medewerkers. Indien u besluit om na een positieve test van uw merrie toch te dekken met Comilfo Plus Z, Brunetti Z of Dynamix Z kunt u geen aanspraak maken op bovenstaande schadevergoeding.

(*) uitbetaling zal enkel gebeuren indien een erkende dierenkliniek een officieel rapport aflevert waaruit blijkt dat het veulen overleden is met het betreffende syndroom als oorzaak. Autopsie- en andere kosten hieraan verbonden zijn steeds ten laste van de fokker.

 

12. Dektarieven en overige tarieven

 

Dektarieven

De vermelde dektarieven zijn uitgedrukt in euro en excl. BTW. Verzendkosten van sperma en gezondheidscertificaten worden apart in rekening gebracht.

 

Andere tarieven

Aanmaningskosten:     € 10

Incassokosten:               20% met een minimum van € 100 per geval

 

Indien de merriehouder een poging tot fraude doet bedraagt de onvoorwaardelijke boete  € 10.000,- (excl. 21% BTW) per geval, afgezien van het eveneens verschuldigde dekgeld.

Stoeterij Zangersheide kan haar dekvoorwaarden en tarieven gedurende het dekseizoen steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.

 

 

 

Domein Zangersheide

B-3620 Lanaken

[email protected]

www.zangersheide.com

 

Sperma bestellen            +32 89 73 00 30

Veulenregistratie            + 32 89 73 00 30

Boekhouding                   + 32 89 73 00 13

 

Z-France                            +33 231 48 44 55

Z-Germany                        +49 40 79 76 90 08

Z-Poland                            + 48 53 61 90 668