Ogólne warunki aukcji (internetowych)

Ogólne warunki aukcji (internetowych)

 1. Aukcję (internetową) Zangersheide organizuje Zangersheide z siedzibą pod adresem: Domein Zangersheide, B-3620 Lanaken, Belgia.
 2. Udział w aukcji stanowi wyraźne i bezwarunkowe potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi warunkami aukcji oraz ich przyjęcia.
 3. Zangersheide sprzedaje konie/źrebięta/zarodki poprzez swoją stronę internetową w imieniu i na rachunek stron trzecich. Zangersheide działa w charakterze domu aukcyjnego. Komisja aukcyjna pełni rolę pośrednika między sprzedającym a nabywcą.
 4. Aby móc składać oferty, kupujący musi zarejestrować się na stronie internetowej aukcji www.zangersheide.auction w ustalony sposób. Rejestracja ta stanowi bezwarunkowe przyjęcie warunków aukcji. Ponadto, uczestnicząc w aukcji, kupujący oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych oraz prawo do zawarcia umowy zakupu danego konia/źrebięcia/zarodka. Zangersheide zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji i umożliwienia udziału w aukcji w dowolnym momencie, a także do jednostronnego zakończenia aukcji. Kupujący musi przedłożyć ważny dowód tożsamości na pierwsze wezwanie Zangersheide; w przeciwnym razie kupujący nie będzie mógł uczestniczyć w aukcji. Kupujący jest także zobowiązany zadbać o to, by wszelkie informacje, które dostarcza Zangersheide podczas rejestracji, były kompletne, prawidłowe i zgodne z prawdą. Kupujący gwarantuje prawidłowość i kompletność dostarczanych przez siebie informacji. Jeśli informacje te ulegną zmianie, kupujący jest zobowiązany natychmiast poinformować Zangersheide o tych zmianach. Nazwa użytkownika i hasło, których kupujący używa do celów aukcji, są ściśle prywatne – kupujący nie może ich przekazać stronom trzecim. Jeśli kupujący podejrzewa, że ktoś inny zna jego hasło, musi natychmiast poinformować o tym Zangersheide. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszystkie transakcje na aukcji wynikające z użycia hasła lub nazwy użytkownika kupującego oraz jest związany tymi transakcjami. Powyższe dotyczy również przypadków nadużyć spowodowanych nieostrożnym postępowaniem kupującego ze swoim hasłem lub swoją nazwą użytkownika.
 5. Kupujący ma świadomość i wyraźnie potwierdza, że usługi dostępne na stronie internetowej są ograniczone do technicznego umożliwienia śledzenia aukcji przez Internet oraz udziału w aukcji przez składanie ofert. Zangersheide nie ponosi żadnej odpowiedzialności za organizację i przebieg aukcji za pośrednictwem strony internetowej Zangersheide (między innymi za awarie i opóźnienia w działaniu strony internetowej podczas aukcji). Zangersheide dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje systemy przed utratą danych i wszelkimi formami nielegalnego użycia – w tym celu stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Podczas swoich czynności z udziałem Zangersheide kupujący jest zobowiązany odpowiednio chronić komputer i wszelkie inne urządzenia, za pomocą których uzyskuje dostęp do strony internetowej aukcji, a także stosować standardowe zabezpieczenia przeciw wirusom i innym nielegalnym programom oraz plikom rozpowszechnianym w Internecie.
 6. Konie/źrebięta/zarodki są wystawiane na sprzedaż w takim stanie, w jakim się znajdują w czasie aukcji.
 7. Sprzedaż odbywa się zgodnie z prawem belgijskim, przebiega w formie aukcji i zostaje zrealizowana po zapłacie kwoty rozliczenia (z VAT lub bez VAT) przez uczestnika, który złożył najwyższą ofertę, a tym samym został nabywcą. Aukcję nadzoruje aukcjoner wyznaczony przez Zangersheide. Aukcjoner sporządza protokół wyłonienia nabywcy.
 8. Walutą składania ofert i dokonywania płatności jest euro (EUR). Postąpienia są określane osobno dla każdej aukcji, a informację o nich można znaleźć w warunkach danej aukcji.
 9. Dla każdej pozycji na aukcji internetowej podana jest orientacyjna godzina zakończenia licytacji tej pozycji. Jeśli jednak w ciągu ostatnich pięciu minut wpłynie oferta zakupu, wówczas licytacja danej pozycji zostanie automatycznie przedłużona o kolejne pięć minut. Uzyskana w ten sposób godzina stanie się nową orientacyjną godziną zakończenia licytacji.
 10. Oprócz ceny wylicytowanej nabywca musi zapłacić Zangersheide kwotę stanowiącą 10% (bez VAT) ceny wylicytowanej – jako prowizję oraz na pokrycie kosztów aukcji. Za opisywane usługi Zangersheide wystawia nabywcy fakturę, którą należy opłacić przelewem na konto Zangersheide przed dostarczeniem nabywcy zakupionego konia.
 11. Na koniec aukcji konia/źrebię/zarodek przydziela się osobie, która wylicytowała za niego / za nie najwyższą cenę. Należną od nabywcy kwotę rozliczenia oblicza się w następujący sposób: wylicytowana cena +10% wylicytowanej ceny jako prowizja od nabywcy = cena netto (plus podatek VAT, jeśli jest należny). Składając ofertę, kupujący zobowiązuje się do zapłaty kwoty rozliczenia, chyba że inny kupujący złoży następnie wyższą ofertę. Nabywca będący osobą prywatną / konsumentem ma prawo do wycofania się z transakcji w ciągu 14 dni. W takiej sytuacji ów pierwszy nabywca jest zobowiązany pokryć poniesione przez Zangersheide koszty ponownej sprzedaży – co najmniej różnicę w cenie zakupu, której nie pokryła ponowna sprzedaż.
 12. Kwota rozliczenia staje się wymagalna z chwilą wyłonienia nabywcy.
 13. Warunki przeniesienia odpowiedzialności oraz dostawy zależą od aukcji i są określone w jej warunkach.
 14. Stosunek prawny zostaje nawiązany bezpośrednio między nabywcą a sprzedającym. Oznacza to, że to sprzedający, a nie organizator aukcji, ponosi odpowiedzialność wobec nabywcy za wszelkie wady, jakie mogą zostać wykryte u koni po aukcji.
 15. Sprzedającemu ani nabywcy nie przysługują żadne prawa z tytułu faktu, że organizator aukcji dokonał wyboru koni/źrebiąt i poddał je badaniom weterynaryjnym według własnego uznania.
 16. Informacje o koniach/źrebiętach/zarodkach stanowią jedynie odwzorowanie cech tych koni/źrebiąt/zarodków. Nie gwarantuje się kompletności tych informacji, a ich publikacja nie stanowi udzielenia żadnych zapewnień. Tworząc opis pozycji aukcyjnej w katalogu, Zangersheide polega na informacjach dostarczonych przez sprzedającego lub strony trzecie. Zangersheide nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie ani błędy merytoryczne w katalogu aukcyjnym, na stronie internetowej lub w katalogu internetowym.
 17. W przypadku wywozu nabywca musi przedłożyć ważny dokument wywozowy w odpowiednim terminie; w przeciwnym razie zostanie nałożony należny podatek VAT.
 18. W przypadku sporu obowiązuje wyłącznie tekst w języku niderlandzkim. Tłumaczenie niniejszych warunków aukcji na języki inne niż język niderlandzki służy wyłącznie celom informacyjnym.
 19. Jeśli między sprzedającym a nabywcą wyniknie spór w związku z aukcją, komisja aukcyjna dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać ten spór poprzez mediację. Jeżeli jedna ze stron uzna, że nie udało się uzyskać rozwiązania, wówczas wyłączną właściwość w sprawie będzie miał sąd w Tongeren. Stosunek między sprzedającym a nabywcą reguluje prawo belgijskie.
 20. Wszelkie spory wynikłe w związku z aukcją i jej skutkami podlegają wyłącznie prawu belgijskiemu z wykluczeniem obowiązywania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencji Wiedeńskiej). W przypadku sporu między stronami wyłączną właściwość w sprawie ma Sąd Gospodarczy Antwerpii (Wydział w Tongeren) lub sąd pierwszej instancji w Limburgii (Wydział w Tongeren).