Warunki

Stadnina Zangersheide, Lanaken

Sezon hodowlany 2024: opłaty i warunki stanówki

 

 

1          REJESTRACJA KLACZY

 

Klacz do inseminacji należy zarejestrować w Stadninie Zangersheide. Jednorazowa (bezpłatna) rejestracja klaczy zostanie dokonana po dostarczeniu Stadninie Zangersheide czytelnej kserokopii dokumentacji pochodzenia klaczy. Powyższa rejestracja nie obowiązuje klaczy zarejestrowanych w Księdze Stadnej Zangersheide.

 

 

2          SEZON HODOWLANY

 

Sezon hodowlany trwa od 19 lutego do 1 września 2024 roku.

 

 

3          KORZYSTANIE Z NASIENIA

               

1.       Nasienie ogierów stacjonujących w Stadninie Zangersheide jest dostępne w postaci świeżej. Nasienie można odebrać osobiście lub otrzymać wysyłkowo. Gdy nasienie świeże nie jest dostępne, po uzgodnieniu wyślemy nasienie mrożone (do wyczerpania zapasów).

 

2.       Nasienie dla danej klaczy jest dostarczane na maksymalnie trzy cykle. Jeśli klacz nie jest źrebna po trzech cyklach, należy wybrać innego ogiera. Nie pobieramy wówczas kolejnej zaliczki, pod warunkiem że opłata za stanówkę nowo wybranym ogierem jest taka sama. Jeśli opłata jest wyższa, należy dopłacić różnicę. Jeśli opłata za stanówkę nowo wybranym ogierem jest niższa, Stadnina nie zwraca różnicy w cenie.

 

3.       Porcję świeżego lub mrożonego nasienia na następny cykl można otrzymać dopiero po zapłacie ceny zakupu.

 

4.       Właściciel klaczy musi odesłać świadectwo ostatniej inseminacji i/lub oświadczenie o braku źrebności w ciągu 90 dni po dokonaniu ostatniej inseminacji. W dokumencie należy podać, czy klacz jest źrebna. Oświadczenie o braku źrebności może wystawić tylko lekarz weterynarii. Jeśli hodowca nie zgłosi, że klacz nie jest źrebna, wówczas automatycznie zafakturujemy opłatę za źrebność. Dotyczy to także oferty „Stanówka dziś, opłata w 2025 roku”.

 

5.       Zapłata za stanówkę.

Warunki opłat za stanówkę:

Opłatę za stanówkę należy uiścić w następujący sposób:

-              cenę zakupu należy zapłacić przy pierwszej inseminacji;

-              opłatę za źrebność należy uiścić, jeśli klacz jest źrebna po 90 dniach od ostatniej inseminacji.

                          Opłata za źrebność = opłata za stanówkę ostatnim wybranym ogierem.

„Stanówka dziś, opłata w 2025 roku”:

W przypadku skorzystania z oferty „Stanówka dziś, opłata w 2025 roku” wystawiamy fakturę na kwotę 125,00 EUR po pierwszym zamówieniu. Jest to opłata za rezerwację. Po narodzinach żywego źrebięcia opłata za rezerwację zostanie odjęta od sumy opłat za stanówkę. W przypadku braku żywego źrebięcia opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi.

Klient otrzyma fakturę opłaty za stanówkę 1. dnia miesiąca, w którym spodziewane jest wyźrebienie.

Fakturę należy opłacić najpóźniej 48 godzin po wyźrebieniu.

 

6.       Poprzez zamówienie i zakup nasienia właściciel klaczy oświadcza, że zapoznał się z niniejszym dokumentem określającym opłaty i warunki stanówki oraz akceptuje całą jego treść i wysokość opłat za stanówkę.

 

 

4          ŚWIADECTWO KRYCIA

 

Właściciel klaczy musi wysłać świadectwo ostatniej inseminacji, zawierające datę tej inseminacji, do biura Stadniny Zangersheide w Lanaken (Belgia, BE).

 

Jeśli klacz jest źrebna i uiszczono opłatę za źrebność, właściciel klaczy może na życzenie otrzymać świadectwo krycia / informację o wyźrebieniu, na którym podana będzie data ostatniej inseminacji. Dla źrebiąt zarejestrowanych w Księdze Stadnej Zangersheide świadectwo krycia nie jest konieczne.

 

 

5          NASIENIE MROŻONE

 

W sprawie nasienia mrożonego prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem [email protected].

 

 

6             ICSI

 

Zapłodnienie komórki jajowej metodą ICSI mrożonym nasieniem naszych ogierów podlega specjalnym warunkom. Inseminacja metodą ICSI może się odbyć wyłącznie na terenie jednej z następujących stacji. Avantea (Włochy), Hurkmans ET (Niderlandy), Equiception (Niderlandy), Uniwersytet Ghent – UGent (Belgia), Embryotools (Hiszpania).

 

Aby otrzymać pozwolenie na użycie nasienia mrożonego podczas jednej sesji inseminacji, należy odesłać do Stadniny Zangersheide wypełnioną i podpisaną umowę oraz opłacić fakturę za tę sesję inseminacji. Umowa jest w każdej chwili dostępna do wglądu bez zobowiązań w naszym biurze pod adresem [email protected].

 

Nasienie przez cały czas pozostaje własnością Stadniny Zangersheide i jest przechowywane w jednej z naszych stacji.

 

Nie są wymagane dodatkowe opłaty niezależnie od liczby uzyskanych zarodków. Jeśli nie zostaną uzyskane żadne zarodki, klientowi nie przysługuje prawo do roszczenia o rekompensatę.

 

Ogiery, dla których oferujemy ICSI, a także opłaty za tę usługę są podane na naszej stronie internetowej.

Umowę można uzyskać telefonicznie +32 89730030 lub pocztą elektroniczną: [email protected].

 

 

7          TRANSPLANTACJA ZARODKÓW

 

Jeśli właściciel klaczy chce dokonać wypłukania zarodka, musi powiadomić o tym Stadninę Zangersheide przy składaniu pierwszego zamówienia na nasienie.

Jeśli obecność zarodka(-ków) nie zostanie stwierdzona, dla danej klaczy można zamówić nową porcję nasienia (maksymalnie na trzy cykle) pod warunkiem dostarczenia oświadczenia lekarza weterynarii z obsługującego klacz ośrodka transplantacji zarodków. Oświadczenie to musi zawierać potwierdzenie, że wypłukanie zarodka po poprzedniej inseminacji nie powiodło się. Zamówienie dla czwartego cyklu wymaga wpłaty nowej zaliczki. Jeśli wypłukanie zarodka powiedzie się, przy następnym zamówieniu nasienia dla tej klaczy zafakturujemy nową zaliczkę.

 

Jeśli po jednej inseminacji zostanie wypłukany więcej niż jeden zarodek, zafakturujemy dodatkową zaliczkę.

 

Jeśli po 90 dniach potwierdzono, że klacz biorczyni jest źrebna, należy uiścić opłatę za źrebność za każdy zarodek, którego transplantacja się powiodła. Uwaga: właściciel klaczy musi dostarczyć Stadninie Zangersheide raport sporządzony i podpisany przez lekarza weterynarii lub ośrodek transplantacji zarodków. Raport musi określać liczbę wypłukań oraz liczbę (pomyślnie) zagnieżdżonych zarodków dla każdej klaczy. Jeśli transplantacja zarodka nie powiedzie się, raport ten będzie stanowił oświadczenie o braku źrebności.

 

Opłata za stanówkę zostanie naliczona za każdy zarodek, którego transplantacja się powiodła. Powyższe dotyczy także zarodków mrożonych oraz sytuacji, w której po jednej inseminacji wypłukano więcej niż jeden zarodek.

Każdą taką sytuację należy zgłaszać Stadninie Zangersheide.

 

 

8          ZAMAWIANIE NASIENIA

 

Nasienie można zamówić telefonicznie (+32 89 730030) lub przez naszą stronę internetową: www.stallions.zangersheide.com.

Zamówienie złożone przez stronę internetową staje się wiążące dopiero po jego potwierdzeniu przez biuro Stadniny (pocztą elektroniczną lub telefonicznie).

 

Wysyłka nasienia zamówionego w Stadninie Zangersheide przebiega następująco:

 

Dni robocze:

Belgia                   Nasienie zamówione rano przed godz. 09:00 jest dostarczane tego samego dnia.

Niderlandy         Nasienie zamówione rano przed godz. 09:00 jest dostarczane tego samego dnia.

Niemcy                Nasienie zamówione rano przed godz. 09:00 jest dostarczane po uzgodnieniu.

Francja                 Przez Z-France (Zangersheide Francja): +33 / 231 48 44 55.

 

Inne kraje: po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Zamówione nasienie można także odebrać w Stadninie Zangersheide w godz. od 11:00 do 17:00.

 

Soboty, niedziele i święta:

Nasienie można zamówić do godz. 09:00.

Proszę skontaktować się z naszym biurem w sprawie dostawy.

W soboty nasienie można odbierać w godz. od 10:00 do 12:00, a w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy — po uzgodnieniu telefonicznym.

W niedziele dostępność nasienia jest ograniczona. W związku z wydawaniem dokumentacji sanitarnej dostawa nasienia jest możliwa tylko w Belgii.

 

Opakowanie/pojemniki

Nasienie świeże jest wydawane/dostarczane w odpowiednim pojemniku transportowym. Pojemnika tego nie trzeba zwracać Stadninie.

 

Nasienie mrożone jest dostarczane w odpowiednim pojemniku transportowym własności Stadniny Zangersheide lub w pojemniku udostępnionym przez właściciela klaczy. Właściciel klaczy musi na własny koszt zwrócić Stadninie Zangersheide będący jej własnością pojemnik w ciągu siedmiu dni kalendarzowych. Od ósmego dnia kalendarzowego naliczana jest opłata za wynajem w wysokości 25,00 EUR na dzień za każdy pojemnik. Wspomniana opłata podlega uiszczeniu również wtedy, gdy pojemnik zostanie ostatecznie zwrócony. Datą zwrotu jest zawsze dzień, w którym pojemnik dotrze do Zangersheide.

 

 

9          ŚWIADECTWA SANITARNE

 

Stadnina Zangersheide zapewnia wymagane świadectwa sanitarne dla zamówień zagranicznych. Kosztami świadectw sanitarnych obciążamy właściciela klaczy.

 

 

10        FAKTUROWANIE/PŁATNOŚĆ

 

Fakturę wystawioną przez Stadninę Zangersheide należy opłacić w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia. Płatności można dokonać również gotówką, kartą kredytową lub kartą płatniczą w Stadninie Zangersheide w godzinach pracy biura. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w wyznaczonym terminie, powiększymy kwotę faktury o koszty wezwania do zapłaty i karne odsetki, a także o ewentualne sądowe i pozasądowe koszty windykacji.

 

 

11           COMILFO PLUS Z, BRUNETTI Z I DYNAMIX Z

 

Ogiery Comilfo Plus Z, Brunetti Z i Dynamix Z są nosicielami zespołu słabego źrebięcia (WFFS). Jest to wada genetyczna, która jednak nie ujawniła się u ogiera Comilfo Plus Z ani u ogiera Brunetti Z. Zespół ten odziedziczy jedynie mały odsetek źrebiąt, których matki są nosicielkami tej samej wady. Aby zapobiec problemom hodowców, bierzemy na siebie odpowiedzialność: jeśli Państwa źrebię padnie z powodu tego zespołu, wypłacimy Państwu jednorazowe odszkodowanie w wysokości 10 000,00 EUR (*).

Jeśli chcą Państwo zainseminować swoją klacz nasieniem ogiera Comilfo Plus Z lub ogiera Brunetti Z, oferujemy Państwu zbadanie klaczy pod kątem nosicielstwa tej wady na nasz koszt. Stosowne uzgodnienia należy poczynić z naszym personelem. Jeśli zdecydują się Państwo zainseminować klacz nasieniem ogiera Comilfo Plus Z lub ogiera Brunetti Z po badaniu stwierdzającym, że jest ona nosicielką tej wady, nie będą Państwo mogli złożyć roszczenia o wyżej wymienione odszkodowanie.

(*) Zapłata nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy certyfikowana klinika weterynaryjna wystawi oficjalny raport stwierdzający, że śmierć źrebięcia spowodował wspomniany zespół. Koszty autopsji i innych związanych z tym czynności ponosi hodowca.

 

 

12        OPŁATY ZA STANÓWKĘ I INNE STAWKI

 

Opłaty za stanówkę

Poniższe stawki są podane w euro (EUR) i nie zawierają podatku VAT. Koszty wysyłki nasienia oraz koszty świadectw sanitarnych są fakturowane osobno.

 

Inne stawki

Koszty wezwania do zapłaty:                        10,00 EUR

Koszty windykacji:                                              20%, lecz nie mniej niż 100,00 EUR za sprawę

 

Każda próba oszustwa podjęta przez właściciela klaczy skutkuje nałożeniem bezwarunkowej grzywny w wysokości 10 000,00 EUR (plus 21% VAT) niezależnie od naliczonej opłaty za stanówkę, którą także należy uiścić.

 

Stadnina Zangersheide ma prawo do zmiany swoich opłat i warunków stanówki w trakcie sezonu hodowlanego bez uprzedniego powiadomienia.

 

 

Zangersheide

 

Domein Zangersheide

B-3620 Lanaken

[email protected]

www.zangersheide.com

 

Zamawianie nasienia      +32 89 73 00 30

Rejestracja źrebiąt          + 32 89 73 00 30

Księgowość                        + 32 89 73 00 13

 

Z-France (Zangersheide Francja)                              +33 231 48 44 55

Z-Germany (Zangersheide Niemcy)                        +49 40 79 76 90 08

Z-Poland (Zangersheide Polska)                                +48 53 61 90 668