Online Veilingvoorwaarden Koper

1. Z Online Auction wordt georganiseerd door Stoeterij Zangersheide NV met maatschappelijke zetel te Domein Zangersheide, B-3620 Lanaken.

2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden

3. Stoeterij Zangersheide NV verkoopt via haar website paarden namens en voor rekening van derden. Stoeterij Zangersheide NV treedt op als veilingdienst. Het veilingcomité treedt op als tussenpersoon tussen verkoper en koper. De koper dient zich via de website www.zangersheide.auction te registreren alvorens hij kan deelnemen aan de Z Online Auction.

4. De koper die wenst te bieden dient zich via de website www.zangersheide.auction te registreren op de voorgeschreven wijze op de veilingwebsite alvorens hij kan deelnemen aan de veiling. Deze registratie geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de veilingvoorwaarden. Verder verklaart de koper door deelname aan een veiling bevoegd te zijn tot het verrichten van rechtshandelingen en verklaart de koper zich bevoegd tot het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot het betreffende paard. Stoeterij Zangersheide NV behoudt zich het recht voor om de registratie en deelname aan een veiling op elk moment te weigeren of eenzijdig te beëindigen. Op eerste verzoek van Stoeterij Zangersheide NV dient de koper een geldig identiteitsbewijs te overleggen, bij gebreke waarvan de koper niet mag deelnemen aan de veiling. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat alle door de bieder aan Stoeterij Zangersheide NV te verstrekken informatie bij inschrijving volledig, juist en naar waarheid is ingevuld en de koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Mocht deze informatie op enig moment wijzigen, dan is de koper verplicht Stoeterij Zangersheide NV onmiddellijk van deze wijziging(en) op de hoogte te stellen. De gebruikersnaam en het wachtwoord die door de koper voor een veiling worden gebruikt, zijn strikt persoonlijk en mogen door een koper niet aan derden worden overgedragen. Als de koper vermoedt dat iemand anders zijn of haar wachtwoord kent, moet de bieder Stoeterij Zangersheide NV hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De koper is aansprakelijk voor en gebonden aan alle transacties die plaatsvinden op een veiling en die voortvloeien uit het gebruik van zijn / haar wachtwoord en / of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik indien de koper onzorgvuldig is omgegaan met zijn / haar gebruikersnaam en wachtwoord.

5. De koper is zich er van bewust en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de via de website beschikbare diensten beperkt zijn tot het technisch mogelijk maken van het via het internet volgen van de veiling en het als bieder participeren aan de veiling. Stoeterij Zangersheide NV heeft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie en het verloop van de veiling via haar website (bijvoorbeeld en zonder limitatief te willen zijn: het uitvallen van de website tijdens de veiling of de vertraging van de werking van de website tijdens de veiling). Stoeterij Zangersheide NV stelt alles in het werk om haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en / of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en treft hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen. In zijn omgang met Stoeterij Zangersheide NV is de koper verplicht om de computer en / of elk ander apparaat dat hij / zij gebruikt om toegang te krijgen tot de veilingwebsite adequaat te beveiligen, en zoals gebruikelijk te beschermen tegen virussen of andere onwettige programma's of bestanden die kunnen verspreid via internet.

6. De paarden worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.

7. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. 

8. De veiling staat onder toezicht van een door Stoeterij Zangersheide NV aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt. De gerechtsdeurwaarder beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de veiling zouden kunnen ontstaan.

9. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO. De veiling verloopt volgens de volgende biedstappen:

  • Van 500 euro - 20.000 euro per €500,-
  • Van 20.000 - 50.000 euro per €1000,-
  • Van 50.000 euro - 100.000 euro per €2000,-
  • Vanaf 100.000 euro per €5000,- 

10. Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de veiling per kavel aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten voor sluiting nog een bod uitgebracht op een kavel zal de veiling betreffende dat kavel automatisch opnieuw verlengd worden tot 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.

11. Bovenop de toewijzingsprijs betaalt de koper aan Stoeterij Zangersheide NV een percentage van 10% (exclusief BTW) op de toewijzingsprijs als commissie en voor de tussenkomst in de veilingkosten. Stoeterij Zangersheide NV reikt aan de koper een factuur uit voor deze diensten dewelke contant betaalbaar is en voorafgaandelijk aan de levering van het paard aan de koper vereffend dient te worden op de rekening van Stoeterij Zangersheide NV.

12. De paarden worden op het eind van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + 10% op deze toewijzingsprijs als koperscommissie = nettoprijs, te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW, is het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag, tenzij daarna een hoger bod wordt geplaatst. De particuliere koper/consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen. De initiële koper is gehouden tot betaling aan Stoeterij Zangersheide NV van de kosten dewelke met deze wederverkoop gepaard gaan, minstens van het verschil in de koopprijs dewelke tijdens de wederverkoop niet gerealiseerd werd.

13. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing.

14. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde paarden gaat onmiddellijk na toewijzing over op de koper. Na de veiling én betaling treffen koper en verkoper in onderling overleg de schikkingen voor de levering. Het rechtsverband ligt rechtstreeks tussen koper en verkoper, met dien verstande dat er ten aanzien van de koper, de verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die de paarden na de veiling mochten vertonen.

15. Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden.

16. De informatie betreffende de paarden is enkel gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. Stoeterij Zangersheide NV is bij de omschrijving van een kavel in haar catalogus afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over het kavel. Stoeterij Zangersheide NV is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de veilingcatalogus of op haar website en online catalogus.

17. Indien niet anders tussen de verkoper en de koper na de veiling overeengekomen en doorgegeven aan Zangersheide, wordt het paard op kosten van de koper opgehaald bij de verkoper. Aflevering zal pas plaatsvinden zodra Zangersheide de verkoper heeft geïnformeerd dat het afrekeningsbedrag zoals gedefinieerd in artikel 11 is bijgeschreven op het rekeningnummer van Zangersheide. Het is de verkoper toegestaan om stalgeld te berekenen vanaf 30 dagen na afloop van de veiling. 

18. In geval van export zal de koper binnen 3 maanden een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW.

19. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.

20. Het veilingcomité zal zich – ingeval zich een geschil voordoet tussen de Verkoper en de Koper welke verband houdt met de Veiling  - inspannen om dit geschil tussen hen middels bemiddeling op te lossen. Mocht 1 van de partijen van mening zijn dat er geen oplossing is bereikt, dan is bij uitsluiting de rechtbank van Tongeren bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen Verkoper en Koper.

21. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De rechtbank van Koophandel van Antwerpen afdeling Tongeren en de rechtbank van eerste aanleg van Limburg, afdeling Tongeren zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.